Právní prohlášení
​​​​​​​a upozornění na rizika​​​​​​​


Informace o investičních nástrojích
​​​​​​​a upozornění na rizika spojená s investičními službami


Informace poskytnuté na webu aplu.cz, v e-boocích, či informace poskytnuté vám v rámci komunikace s vámi jsou výhradně informativní a nepředstavují investiční poradenství ani investiční doporučení. Obsah je založen na informačních zdrojích, jež společnosti finanční skupiny APLU považují za spolehlivé. Přes maximální pozornost a péči věnovanou ověřování zdroje a obsahu zde obsažených informací společnosti finanční skupiny APLU tímto nepřebírají záruku za jejich přesnost či úplnost. Ani společnosti finanční skupiny APLU, ani držitelé podílů, členové statutárních orgánů a zaměstnanci či spolupracující poradci neručí za informace poskytnuté v těchto dokumentech a tyto informace lze bez předchozího upozornění měnit. Společnosti finanční skupiny APLU upozorňují klienta, že informace zde uvedené nelze mechanicky použít k nákupům či prodejům investičních nástrojů či k jiným rozhodnutím souvisejícím s finančními produkty a finančními službami.

Využije-li klient některou informaci ve smyslu výše uvedeném, činí tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí a musí si být vědom toho, že společnosti finanční skupiny APLU v žádném případě neodpovídají za ztráty či škody vyplývající z takového rozhodnutí. Jednotlivé finanční produkty či služby, kategorie investičních nástrojů, konkrétní investiční nástroje nebo strategie zde zmíněné nemusí být vhodné pro každého klienta. Informace zde uvedené nemohou brát a neberou v úvahu specifika jednotlivých klientů, jejich finanční situaci, cíle nebo potřeby.

Využití jakýchkoli informací zde uvedených je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti klienta. Klient by měl před případným investičním rozhodnutím vždy zohlednit svoje odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic, finanční zázemí a investiční cíle. Společnosti finanční skupiny APLU upozorňují, že s investicemi na kapitálovém trhu je spojena celá řada rizik.

Bližší informace o jednotlivých investičních službách, kategoriích investičních nástrojů či konkrétních investičních nástrojích, rizicích s nimi spojených a možných zajištěních proti nim jsou uvedeny na internetových stránkách aplu.cz. Hodnota investice může kolísat a může klesnout i pod svou výchozí úroveň. Výsledky za minulé období nejsou zárukou výsledků do budoucna. 


Tímto upozorňujeme Investora zejména na následující skutečnosti a rizika spojená s investicemi a investičními nástroji:


a.    Investiční nástroje a/nebo služby, ohledně investic, nemusí být vhodné pro každého investora; pokud nejste podrobně obeznámeni s principy obchodování, neměli byste služby Obchodníka využívat.
b.    Předpokládané či možné výnosy nejsou zaručené. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Investice obsahuje riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena.
c.    U každé formy investice souvisí možný výnos úzce s rizikem. Čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je i potenciální riziko. Při obchodování s investičními nástroji v krátkodobém horizontu hrozí zvýšené riziko ztráty (např. maržové obchody, deriváty).
d.    Investiční nástroje v sobě obsahují kreditní riziko emitenta. Tímto se rozumí nebezpečí, že se emitent dostane do úpadku, následkem čehož budou jím emitované investiční nástroje významně znehodnoceny nebo zcela bezcenné. V takovém případě musí investor počítat s tím, že může ztratit i celý investovaný kapitál. Negativní vliv na hodnotu investičních nástrojů může mít i snížení ratingu emitenta.
e.    Dostupnost nebo prodejnost investičních nástrojů se může lišit, a z tohoto důvodu může být obtížné určitý investiční nástroj koupit či prodat (riziko likvidity).
f.    Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů resp. zemí (právní riziko).
g.    Než podepíšete smlouvu s obchodníkem, měli byste ji důkladně pročíst a porozumět všem jejím ustanovením.    
h.    Využije-li Investor investiční poradenství, činí tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí a výslovně přitom prohlašuje, že si je vědom toho, že Poradcem poskytnutá rada se v budoucnu může ukázat jako nesprávná, že investice učiněné na jejím základě mohou být ztrátové a že Poradce může v závislosti na dalším vývoji kdykoliv svou radu v budoucnu odvolat nebo změnit, a to i na radu opačnou. Poradce poskytuje Investorovi pouze rady, samotná investiční rozhodnutí jsou vždy na Investorovi, který za ně nese plnou zodpovědnost.
i.    Poplatky plynoucí z obchodů vždy negativním způsobem ovlivňují výsledek investování. Poplatky  Obchodníka  a Poradce jsou uplatňovány, i když je výsledkem operace ztráta. Významným faktorem ovlivňujícím negativně výsledek investování je tzv. spread, tedy rozdíl v tržních cenách mezi nabídkou a poptávkou (bid/ask).
j.    Pro financování rizikových investic byste neměli používat zdroje, které potřebujete k uspokojení základních životních potřeb.


Způsoby omezení rizika:


a.    Diverzifikujte své investice. Investováním do různých investičních nástrojů, případně titulů z různých sektorů je možné snížit celkové riziko investice. Předpokladem diverzifikace je dostatečný objem finančních prostředků.
b.    Zjistěte, zda je trh s investičními nástroji, na kterém máte v úmyslu investovat, dostatečně likvidní.
c.    Investor bere na vědomí, že výplaty výnosů z držby nebo nakládání s investičními nástroji zpravidla podléhají platným daním a poplatkům. Pokud z příslušných předpisů nebo ze Smlouvy nevyplývá jinak, nezajišťuje Obchodník ani Poradce pro Investora úhradu žádných daní a poplatků v souvislosti s poskytováním služeb podle Smlouvy ani je Investorovi neúčtuje. Zdanění investic závisí na osobních poměrech Investora a může se měnit. Investor nese plnou odpovědnost za správné zdanění.
d.    Investor bere na vědomí, že v souvislosti s investováním do investičních nástrojů mu mohou vznikat další náklady a povinnosti vyplývající z právních předpisů, popřípadě vnitřních předpisů emitentů těchto investičních nástrojů, které se mohou týkat zejména povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech ve společnosti či povinnosti učinit nabídku převzetí. Investor bere na vědomí, že obdobné povinnosti mu mohou vzniknout i podle zahraničních právních řádů.


​​​​​​​

0návštěv za poslední měsíc