Ceník služeb - poradenství

Služba

Cena v Kč

Odborná konzultace / sazba za hodinu

2 500

Rozbor požadovaných parametrů svěřenského fondu

od 7 500

Vypracování zprávy o vhodnosti založení svěřenského fondu

od 7 500

 

Ceník služeb - založení svěřenského fondu

Služba

Cena v Kč

Odborná konzultace / sazba za hodinu

2 500

Vypracování smlouvy o svěření majetku správci

od 10 000

Vypracování statutu svěřenského fondu

od 10 000

Kompletace a administrace dokumentů svěřenského fondu / sazba za hodinu

2 500

Registrace a evidence svěřenského fondu na úřadech

od 12 500

Komunikace se státní správou / sazba za hodinu

2 500

Administrativní asistence a doprovody / sazba za hodinu

2 500

 

Zřízení svěřenského fondu na klíč

Rozsah činností

Cena v Kč

Koordinace celého procesu zřízení fondu 
Rozbor životní situace 
Definování účelu svěřenského fondu 
Identifikace možných scénářů vývoje a jejich řešení 
Stanovení principů fungování svěřenského fondu 
Plánování efektivní struktury fondu 
Vyhodnocení rizik a návrh způsobu jejich omezení 
Ekonomické a daňové plánování 
Právní asistence u notáře 
Příprava právní dokumentace a souvisejících listin 
Notářský zápis 
Zápis do evidence u Rejstříkového soudu 
Komunikace s dotčenými orgány státní správy

75 000*

*V uvedené ceně je vymezený časový fond ve výši 10 hodin – strukturování a příprava právní dokumentace, 10 hodin – trust management celé zakázky. Při překročení vymezeného časového fondu je účtována hodinová sazba ve výši 2,500,- Kč. Cena neobsahuje jakékoliv poplatky orgánům státní správy. Odměna notáře za zápis je hrazena samostatně dle tarifní hodnoty stanovené vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb.

Ceník služeb - vypracování smluv a dokumentů

Služba

Cena v Kč

Smlouva o svěření majetku správci - příloha (souhlas manžela)

od 1 500

Smlouva o svěření majetku správci - příloha 

od 1 500

Pověření svěřenského správce

od 1 500

Smlouva o převzetí majetku svěřenským správcem

od 1 500

Smlouva o převzetí majetku svěřenským správcem - peníze

od 1 500

Předávací protokol nemovitost

od 1 500

Předávací protokol movitá věc

od 1 500

Potvrzení o předložení smlouvy o převodu podílu

od 1 500

Potvrzení o předání a předložení kmenového listu podílu

od 1 500

Potvrzení o předání a předložení akcií

od 1 500

Smlouva o převzetí majetku - pro zaknihované akcie

od 1 500

Smlouva o převzetí majetku - pro listinné akcie

od 1 500

Smlouva o převzetí majetku - pro kmenový list v s.r.o.

od 1 500

Smlouva o převzetí majetku - pro podíl v s.r.o.

od 1 500

Smlouva o převzetí majetku - pro vozidlo

od 1 500

Listina přání zakladatele

od 1500 

Souhlas se zápisem do evidence svěřenských fondů správce

od 1 500

Souhlas se zápisem do evidence svěřenských fondů obmyšlený

od 1 500

Oznámení svěřenského správce o střetu zájmů obmyšlený

od 1 500

Plná moc k zastupování navrhovatele v rejstříkovém řízení

od 1 500

Doklad o jmenování svěřenského správce

od 1 500

Oznámení správce o střetu zájmů

od 1 500

Vzdání se práva na plnění ze svěřenského fondu obmyšleným

od 1 500

Doklad o přijetí pověření, souhlas se zápisem, čestné prohlášení

od 1 500

Oznámení svěřenského správce tomu, kdo má právo dohledu
nad správou svěřenského fondu

od 1 500

Jiné

individuálně

Uvedené ceny u smluv jsou orientační, konečná cena bude stanovena podle složitosti případu. Čas strávený konzultacemi a přípravou podkladů pro výše uvedené smlouvy je účtován v hodinové sazbě ve výši 2.500,- Kč/ hodina.

Ostatní služby

Služba

Cena v Kč

Výjezd ke klientovi  

5 000 Kč/ den

Konzultace půl den (do 4 hodin)

8 000

Konzultace celý den (4 až 8 hodin)

12 000

Chcete se o svěřenských fondech dozvědět více?
Kontaktujte nás a využijte první hodinovou konzultaci zdarma.
Konzultace může proběhnout osobně nebo telefonicky.

0návštěv za poslední měsíc