Nepropásněte šanci získat pojištění, které dává smysl

Dne 17. 2. 2020 vyšel ve Sbírce zákonů Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování). Zákon nabyl účinnosti 3. března 2020 a zavádí povinné pojištění realitních zprostředkovatelů.

Podle nového zákona musí mít realitky a realitní makléři do 22. června 2020 sjednané pojištění odpovědnosti, které jim pomůže, pokud klientovi způsobí škodu. U nás to zvládnete jednoduše a rychle. Certifikát prokazující sjednané pojištění odpovědnosti získáte hned po zaplacení.  

KDO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI POTŘEBUJE?

Osoba jednající jménem realitního zprostředkovatele

Realitní zprostředkovatel

Zákon pro ně stanovuje roční limit 1,75 milionu korun

Zákon pro ně stanovuje roční limit 3,5 milionu korun

Cena pojištění začíná na 1 949 Kč, spoluúčast 5 000 Kč

Cena pojištění začíná na 2 634 Kč, spoluúčast 5 000 Kč

 

MOŽNÉ LIMITY SJEDNÁNÍ

Osoba jednající jménem realitního zprostředkovatele

Cena za roční pojistné

1 949 Kč

2 129 Kč

Spoluúčast

5 000 Kč

5 000 Kč

Pojistné plnění

875 000 Kč 1 PU, 1,75 mil. Kč
na všechny PU

875 000 Kč 1 PU, 1,75 mil. Kč
na všechny PU

Roční obrat

Do 1 mil.

Do 3 mil.

Územní platnost

ČR

ČR

 

Realitní zprostředkovatel

Cena za roční pojistné

2 634 Kč

2 905 Kč

Spoluúčast

5 000 Kč

5 000 Kč

Pojistné plnění

1,75 mil. Kč 1 PU, 3,5 mil. Kč
na všechny PU

1,75 mil. Kč 1 PU, 3,5 mil. Kč
na všechny PU

Roční obrat

Do 1 mil. Kč

Do 3 mil. Kč

Územní platnost

ČR

ČR

Dále lze sjednat pojištění s limity vyššími, než požaduje zákon o realitním zprostředkování a s vyššími příjmy, kde se ceny od výše uvedených cen liší. Na jedné smlouvě lze pojistit budovy, vybavení kanceláře i odpovědnost.
 

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

POJISTNÁ NEBEZPEČÍ

Obecná odpovědnost za újmu

Povinné pojištění realitního zprostředkovatele

Náhrada zdravotní pojišťovně a orgánům sociálního
zabezpečení

Odpovědnost za věci převzaté a užívané

Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem
nebo vadně vykonanou prací zjištěnou po předání

Čistá finanční škoda

Nemajetková újma

Odpovědnost za věci vnesené a odložené

Kdy vám pojištění odpovědnosti například pomůže

 • když při prohlídce nemovitosti omylem shodíte televizi
 • když zákazník ve vaší kanceláři zakopne a zraní se
 • když nestihnete vyřídit dokumenty a váš zákazník musí déle platit nájem
 • když nestihnete přípravu dokumentů a klient kvůli tomu marně zaplatil poplatek za vklad do katastru nemovitostí

Pojistná smlouva kryje právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti realitního zprostředkovatele ve smyslu zákona o realitním zprostředkování.

Pojištění automaticky zahrnuje i poskytnutí úschovy peněžních prostředků.
 

Zákon o realitním zprostředkování říká, že:

 1. Realitní zprostředkovatel musí být po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování, s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 1 750 000 Kč na jednu pojistnou událost a nejméně ve výši 3 500 000 Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce.
 2. Pojištění podle odstavce 1 musí být sjednáno u pojistitele, který je podle zákona upravujícího pojišťovnictví oprávněn provozovat toto pojištění na území České republiky, a musí být sjednáno tak, aby spoluúčast, byla-li sjednána, nepřekročila 5 000 Kč nebo 1 % z výše pojistného plnění.

REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVATELEM 

 • je ten, kdo jako podnikatel poskytuje realitní zprostředkování


REALITNÍM ZPOSTŘEDKOVÁNÍM

 • je činnost, jejímž účelem je zprostředkovat uzavření realitní smlouvy tj. smlouvy o nabytí vlastnického práva k nemovité věci, nebo práva, jež obsahuje nebo s nímž je spojeno oprávnění užívat nebo používat nemovitou věc, byt nebo nebytový prostor

Realitní zprostředkování zahrnuje zpravidla:

 • poskytnutí inzertní služby
 • posouzení stavu nemovité věci a zpracování návrhu nabídkové ceny
 • zpracování marketingu nemovité věci
 • zajištění prohlídky nemovité věci
 • obstarání stavebně technické dokumentace související s nemovitou věcí
 • zprostředkování poskytnutí právních služeb
 • zprostředkování úschovy za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy
Ilustrační obrázek

 

Zákonem je uloženo realitnímu zprostředkovateli být pojištěn po celou dobu výkonu činnosti realitního zprostředkování. 

Požadovaný limit pojistného plnění nejméně ve výši 1 750 000 Kč na jednu pojistnou událost a nejméně ve výši 3 500 000 Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v 1 roce.

Limity pojistného plnění se snižují na 50 % realitním zprostředkovatelům, kteří jsou na základě smlouvy uzavřené v písemné formě s jinou právnickou osobou, jež je realitním zprostředkovatelem, oprávněni poskytovat realitní zprostředkování pouze jménem takové právnické osoby nebo svým jménem s nezaměnitelným užitím obchodního jména či obchodní značky takové právnické osoby.

Dle zákona musí každý realitní zprostředkovatel mít sjednáno pojištění odpovědnosti. To musí dokládat na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Potřebujete sjednat pojištění?
Vyplňte formulář nebo nás kontaktujte na +420 770 620 620

 

0návštěv za poslední měsíc