Co je svěřenský fond

Svěřenské fondy jsou skvělým způsobem, jak zachovat rodinné  bohatství pro budoucí generace, ale mnoho lidí se jim často vyhýbá, protože si myslí, že jsou jen pro bohaté. Ačkoli svěřenské fondy využívají rodiny s modrou krví a mocní magnáti, svěřenské fondy  mohou mít velký smysl, i když jste ovdovělá babička, která chce nechat několik set tisíc korun vnukovi, aby mu pomohla dokončit jeho vzdělání.

Co je tedy svěřenský fond?

Svěřenský fond je zvláštním typem entity bez právní subjektivity, která vlastní majetek ve prospěch jiné osoby, skupiny osob, nebo organizace. 

Existuje mnoho různých typů svěřenských fondů. Více se o typech svěřenských fondů dozvíte zde

 

Ilustrační obrázek

Svěřenský fond může být zřízen za účelem:

  1. veřejně prospěšným
  2. soukromým

Soukromý fond se dělí:

  • fond k prospěchu určité osoby
  • na památku určité osoby
  • fond za účelem investování

Pro všechny soukromé druhy fondu platí, že mohou být zřízeny jak na dobu určitou, tak na dobu neurčitou.

 

Je třeba pamatovat, že právo obmyšleného na plnění vznikne však vždy nejpozději uplynutím sta let od vzniku svěřenského fondu. 

 

Obecně řečeno, ve všech svěřenských fondech jsou zapojeny tři strany:

1. Zakladatel

Jedná se o osobu, která zřídí svěřenský fond, daruje – vloží majetek (např. hotovost, akcie, dluhopisy, nemovitosti, podíly v podílových fondech, umělecké sbírky, obchodní společnost nebo cokoli jiného hodnotného) fondu a kdo stanoví podmínky, za kterých musí být plněno beneficientovi – obmyšlenému.

2. Beneficient - obmyšlený

Jedná se o osobu, pro kterou byl svěřenský fond zřízen. Záměrem je, aby aktiva ve svěřenském fondu, byť nepatřící příjemci, byla spravována způsobem, který mu bude prospěšný, podle konkrétních pokynů a pravidel stanovených zakladatelem při vytvoření svěřenského fondu.

3. Správce

Což může být jednotlivec, nebo několik osob složených např. z důvěryhodných přátel, poradců, nebo profesionálních správců, kteří jsou odpovědni za to, že svěřenský fond vykonává svou činnost dle pokynů zakladatele. Správci přináleží za jeho činnost přiměřená odměna, ale často se stává, například když je správcem rodinný příslušník, že správa je vykonávaná zdarma bez nároku na odměnu. Některé svěřenské fondy využívají z důvodů potřeby dostatečné kvalifikace při správě aktiv fondu profesionální správce, popřípadě vyžadují, aby správce vybral kvalifikované investiční poradce, kteří s penězi a majetkem nakládají, nebo určují jakým způsobem je s ním nakládáno popřípadě do jakých aktiv je investováno.

Ilustrační obrázek

Jedním z nejdůležitějších ustanovení je doložka – podmínka, na základě které správce nevyplatí, nebo částečně omezí vyplácení majetku beneficientovi pro případ, kdyby došlo u beneficienta k chování, které se neslučuje s přesvědčením zakladatele. Například pokud by se beneficient neúměrně zadlužoval, podlehl hazardním hrám, propadl návykovým látkám atd. V takových případech může být například ze svěřenského fondu zajištěno, aby beneficient měl uhrazeny náklady na bydlení, popřípadě jiné nezbytné výdaje, ale po dobu nevhodného chování beneficienta by mu nepříslušel nárok na žádné další plnění. 

Je to způsob, jak zakladatel zajistí, že jeho nezodpovědní potomci neskončí jako bezdomovci, bez ohledu na to, jak těžké jeho životní rozhodnutí může být.

 

V případě, že zvažujete založit svěřenský fond svépomocí, připravili jsme pro vás variantu pomocí on-line kurzu, který vás seznámí s podstatou fungování svěřenských fondů a pomůže vám krok po kroku vybudovat Váš svěřenský fond. Jsme si vědomi specifik při zakládání jednotlivých svěřenských fondů, proto navíc nabízíme v rámci kurzu bezplatný budget, který můžete využít ke konzultacím nebo tvorbě potřebných dokumentů.

Máte zájem o založení svěřenského fondu?
Nevíte si rady s jeho založením?
Kontaktujte nás na +420 770 620 620 nebo zde.

 

0návštěv za poslední měsíc