Jak se svěřenský fond zakládá?

Založení svěřenského fondu podléhá notářskému zápisu, tudíž ho založíte za účasti našeho APLU specialisty přímo u notáře. Fond je založen smlouvou - inter vivos, nebo závětí - mores causa, přičemž je vyhotoven i STATUT FONDU - vymezení podmínek. Statut dle zákona vyžaduje formu veřejné listiny.

 

Statut fondu ze zákona upravuje:

 • označení fondu
 • jaký majetek má fond při svém vzniku
 • vymezení účelu fondu
 • údaj o trvání svěřenského fondu, není-li uvedena, platí, že fond byl zřízen na dobu neurčitou
 • má-li být ze svěřenského fondu plněno určité osobě jako obmyšlenému, určení této osoby, nebo způsobu, jak bude obmyšlený určen
 • počet svěřenských správců a způsob jejich jednání
 • podmínky plnění

Dále doporučujeme doplnit statut o způsoby:

 

Ilustrační obrázek
 • spravování fondu
 • investování fondu
 • přerozdělování výnosů
 • jmenování svěřenského správce

Statut lze rozšířit i o další možnosti dle uvážení zakladatele fondu.

 

Svěřenský fond je zřízen dnem, kdy se pověřený svěřenský správce ujme své povinnosti k jeho správě (§1451 OZ), a je-li těchto správců více, postačí, ujme-li se jeho správy již aspoň jeden z nich. Svěřenský fond vzniká dnem zápisu do evidence svěřenských fondů. Byl-li však svěřenský fond zřízen pořízením pro případ smrti, vznikne smrtí zůstavitele. Do evidence svěřenských fondů se zapíše po svém vzniku.

Svěřenským správcem může být dle § 1454 OZ i sám zakladatel nebo obmyšlený. V takovém případě však vedle něho musí být určen druhý svěřenský správce, který je třetí nezávislou osobou a oba tito správci jednají právně společně. Druhý svěřenský správce v tomto případě nemůže být obmyšleným, aby byla zachována nezávislost správce.

Svěřenského správce jmenuje a odvolává zakladatel fondu, přičemž si způsob jeho zvolení a odvolání může v budoucnu určit ve statutu fondu. V něm může omezit právo správce s majetkem nakládat, resp. mu bude stanoveno, jakým způsobem tak musí činit.

Správce fondu může být za určitých okolností jmenován i odvolán taktéž soudem.

V případě, že zvažujete založit svěřenský fond svépomocí, připravili jsme pro vás variantu pomocí on-line kurzu, který vás seznámí s podstatou fungování svěřenských fondů a pomůže vám krok po kroku vybudovat Váš svěřenský fond. Jsme si vědomi specifik při zakládání jednotlivých svěřenských fondů, proto navíc nabízíme v rámci kurzu bezplatný budget, který můžete využít ke konzultacím nebo tvorbě potřebných dokumentů.

Máte zájem o založení svěřenského fondu?
Nevíte si rady s jeho založením?
Kontaktujte nás na +420 770 620 620 nebo zde.

0návštěv za poslední měsíc