Jaké jsou výhody svěřenských fondů​?

1. Diskrétnost vlastnictví – anonymita a ochrana před věřiteli

 

Ilustrační obrázek

U svěřenského fondu jsou vlastnická práva k vyčleněnému majetku uplatňována prostřednictvím určeného správce, díky čemuž je identita zakladatele skryta. Nedostupnost informací o majetkových poměrech přináší zakladateli větší bezpečí i pohodlí. Výhodou je také naprostá anonymita, protože je majetek fondu ve veřejných seznamech veden pod jménem svěřenského správce. Tzn. ve chvíli, kdy majetek převedete na konto fondu, přestává být vaším vlastnictvím a není ani ve vlastnictví správce či obmyšleného. Veškerá vlastnická práva náleží pouze fondu.


Do svěřenského fondu můžete vyčlenit rodinný dům, investiční portfolio, akcie nebo sbírku umění. Tento majetek bude v případě svízelné situace, bankrotu či exekuce chráněn. Rodina tak nepřijde o střechu nad hlavou nebo bude zajištěna díky příjmu z investičního portfolia.

 

Občanský zákoník definuje svěřenský fond jako:
 

„Soubor majetku bez právní subjektivity, vyčleněný zakladatelem ke stanovenému účelu, držený a spravovaný svěřenským správcem ve prospěch stanovené osoby, tzv. beneficienta.“

 

2. Dosažení cílů

Ilustrační obrázek

V naplnění osobních či firemních cílů Vám někdy může bránit nedostatečná kvalifikace, schopnosti, ale i třeba čas, který jste nuceni investovat jinam. Svěřenský fond s vhodně sestaveným statutem a kvalifikovaným správcem Vám však i přes všechny tyto aspekty naplnění cílů zajistí.

 

3. Ochrana majetku a zájmů

 

Svěřenský fond poskytuje svému zakladateli velmi robustní a dlouhodobou právní ochranu majetku, který byl do fondu zakladatelem vyčleněn. Tento účelově osamostatněný majetek se dle českého právního řádu stává majetkem bez právní subjektivity – bez vlastníka. Díky tomu je i mezigeneračně chráněn před věřiteli a nežádoucími vlivy třetích stran.

 

Svěřenský fond je velmi efektivní řešení pro uskutečnění vaší rozličné vůle, která je zanesena do statutu fondu a jeho správce je povinen tento statut bezezbytku naplňovat ve prospěch obmyšlených osob.

Pokud podnikáte, tak v ČR standardně ručíte celým svým majetkem. Abyste snížili riziko s podnikáním spojené, můžete svůj osobní majetek vyčlenit do svěřenského fondu po dobu podnikání a minimalizovat tak rizika s neúspěchem v podnikání spojená.

Pozn.: Svěřenský fond nesmí vzniknout účelově jako nástroj pro poškození věřitelů. Rozhodnutí o vyvedení majetku do svěřenského fondu musí tedy přijít jako preventivní opatření v době, kdy Vám žádná exekuce nehrozí.

Rozhodnutí o vyvedení majetku do svěřenského fondu musí přijít jako preventivní opatření v době, kdy Vám nehrozí žádná exekuce.

 

4. Spravedlivé dědictví

Ilustrační obrázek

Svěřenský fond funguje také jako nástroj, který umožňuje rozdělení dědictví a předání majetku potomkům, které zakladatel fondu sám určí, aniž by se musel spoléhat na dědické řízení.

Díky fondu můžete předat svůj majetek dědicům bez dědického řízení a placení dědické daně. Navíc můžete stanovit přesné podmínky, za kterých dědicové majetek získají. Pokud se obáváte, že by vaši nástupci majetek prohýřili a vás nechali stárnout v domově důchodců bez náležité péče, svěřenský fond může posloužit jako skvělá prevence. Jednou z podmínek plnění může být povinnost dědiců postarat se o klidné dožití zakladatele. Budete mít jistotu, že váš pracně vybudovaný majetek nepadne do špatných rukou a že o vás bude ve stáří náležitě postaráno.

 

 

5. Bezpečné investování

 

Investujete a bojíte se neúspěchu? Pokud špatně investujete a o svou investici přijdete, svěřenský fond ochrání váš zbývající majetek před věřiteli. Počítat ale musíte s faktem, že s majetkem nebudete moci volně disponovat. Správu fondu budou mít ve svých rukou správci, přičemž vy můžete být jedním z nich.

 

 

6. Dobročinnost s bezpečnými pravidly

 

Ilustrační obrázek

Chcete podpořit dobrou věc a zároveň mít jistotu, že bude charitativní organizace s financemi nakládat podle dohodnutých pravidel? Organizace může finance čerpat prostřednictvím svěřenského fondu a za předem stanovených pravidel, které při založení fondu určíte.

 

7. Omezení rizika

 

Jakékoli obavy a rizika spojené s obhospodařováním majetku fondu můžete efektivně minimalizovat pověřením několika správců a vytvořením systému vzájemné odpovědnosti, nebo využit kvalifikovaného dohledu nad jejich činností.

 

 

8. Ovládání transferu

 

Z praxe vyplývá, že hlavním důvodem založení svěřenského fondu bývá snaha o zachování majetku a ponechání dědictví s cílem nenarušit transferem majetku vztahy uvnitř rodiny i mimo ni. Vhodně nastavený statut fondu zajistí dostatečnou péči o ty, které máte rádi. Distribuce majetku může být nerovnoměrná, mít stanovené podmínky a plnit vůli původního vlastníka. Vyčlenění majetku do speciální entity účinně snižuje riziko nepodařené mezigenerační výměny.

Distribuce majetku může být nerovnoměrná, mít stanovené podmínky a plnit vůli původního vlastníka.

 

9. Kontrola nad správou společností

Ilustrační obrázek

Plánujete svěřit správu společnosti do rukou svých dětí, společníků či jiných správců? Nechcete ztratit kontrolu nad jejím dalším osudem? Převedením společnosti do svěřenského fondu a určením pravidel, vymezíte správcům jasné mantinely. Výhodou může být také fakt, že nebudete figurovat v katastru nemovitostí a dalších seznamech jako vlastníci. Totéž platí pro správce a osoby obmyšlené.

 

Výhod a možností využití fondů bychom mohli jmenovat celou spoustu. Od udržení celistvosti rodinného majetku přes ochranu majetku v insolvenci či exekuci až po zajímavou alternativu firemních benefitů a zaměstnaneckých bonusů. 

 

O výše uvedené problematice a mnoho dalšího o svěřenských fondech se dozvíte v online kurzu, součástí kterého jsou navíc bezplatné konzultační hodiny.

Chcete se o svěřenských fondech dozvědět více?
Využijte první hodinovou sazbu zdarma.
Konzultace může proběhnout osobně nebo telefonicky.
Kontaktujte nás na +420 770 620 620 nebo zde

 

0návštěv za poslední měsíc