Dohoda o zániku nájmu bytu


Dohoda o zániku nájmu bytu


Smluvní strany:


………………………………........................…

………………………………........................….

……………………………….........................….

………………………………...........................….

(dále jen „pronajímatel“)


a


…………………………………..........................

…………………………………..........................

………………………………….........................

………………………………….........................

(dále jen „nájemce“)


uzavírají dne ……….....................……… tuto


d o h o d u   o   z á n i k u   n á j m u   b y t u


Článek 1

Pronajímatel prohlašuje, že je na základě ………………….. (zákona, kupní smlouvy, darovací smlouvy apod.) vlastníkem nemovitosti čp. .............. v   …………………....…............, ulice…………………………….………………………., č. or. .............. zapsané v listu vlastnictví č. …………...…… v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro obec ………………….............................………


V souladu s ustanovením občanského zákoníku se pronajímatel a nájemce dohodli, že nájem bytu č. ………………………….. v patře ……..., o velikosti ……………….. m2, kategorie ………......…….., v domě …………......................, ulice ……….......…………….., č. or. ….……………, v …………......................………….., zaniká dnem……………………………...


Článek 2

Nájemce se zavazuje vyklidit byt dle čl. 1 této smlouvy nejpozději do data skončení nájmu tohoto bytu a vyklizený jej předat k tomuto datu pronajímateli.


Článek 3

Nájemce se zavazuje byt předat ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, případně s odborně provedenými, a tam, kde to vyžaduje stavební zákon, i zkolaudovanými úpravami, k nimž měl prokazatelný souhlas vlastníka bytu. Drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou bytu, jejichž potřeba vznikla do doby skončení nájmu, zajistí nájemce nejpozději k termínu předání bytu. Pokud tak nájemce neučiní, provede pronajímatel potřebné opravy a běžnou údržbu na náklad nájemce.


Článek 4

Pronajímatel se zavazuje, že ke dni skončení nájmu a převzetí bytu vyplatí nájemci jako náhradu za uvolnění bytu finanční částku ve výši ……...............……………….,-Kč.


V ……...........................………………… dne….......................…………………


…………………………………                                                                                                                            ...................................................                                                                                                                                                                 

pronajímatel                                                                                                                                                                              nájemceDohoda ke stažení:

Dohoda o zániku nájmu bytu
0návštěv za poslední měsíc