Dohoda o ukončení nájmu bytu


Dohoda o ukončení nájmu bytu


mezi


1.       panem/paní ………………………................

          rodné číslo ……………………...................…

          bytem ………………………...................…….

          (dále také jen „pronajímatel“)


a


2.       panem/paní …………………...........…….

          rodné číslo …………………..............……..

          bytem ……………………….................……

          (dále také jen „nájemce“)


          společně také jen „účastníci


I.
Úvodní ustanovení


Pronajímatel a nájemce uzavřeli dne …………………… smlouvu o nájmu bytu č. ……...… nacházejícím se ve ……………. poschodí domu č.p. …..... na ulici …………............…. ve městě ……..........……...…….


II.
Předmět dohody


Pronajímatel a nájemce se dohodli na ukončení nájmu bytu.


Nájem bytu končí dnem ………………………….


Nájemce se zavazuje ke dni skončení nájmu byt a jeho příslušenství vyklidit a předat je pronajímateli ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.


O předání bytu nájemcem účastníci sepíší protokol.

Nájemce se zavazuje zajistit, aby veškeré osoby, které měly v byte nahlášen v souvislosti s jeho nájemní smlouvou pobyt, změnily bez zbytečného odkladu ode dne skončení nájmu u příslušné ohlašovny místo svého pobytu.

Další ujednání smlouvy o nájmu ze dne ……........………….., tím nejsou dotčeny.


III.
Závěrečná ustanovení


Práva a povinnosti neupravené touto dohodou se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími, vše v platném a účinném znění.


Dohoda byla vypracována ve dvou vyhotoveních, přičemž každý z účastníků obdrží po jednom z nich.


Účastníci prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této dohody potvrzují svým podpisem.


V ……………….............…….. dne ……….........………………………………………...........…….                                                                              …………….............………………………

              nájemce                                                                                                        pronajímatelDohoda ke stažení:

Dohoda o ukončení nájmu bytu
0návštěv za poslední měsíc