Bonita je základ úspěchu​​​​​​​

Výraz bonita znamená schopnost splácet své závazky

Do bonity spadají jak příjmy, tak výdaje. Každá banka má povinnost každého svého klienta posoudit právě z tohoto hlediska, přičemž klient musí svou bonitu patřičně doložit.  

Ilustrační obrázek


Bonita je vypočítána na základě příjmů, platební morálky, věku, pohlaví, dosaženého vzdělání, profese, rodinného stavu, počtu dětí, které živí a mnoho dalších parametrů.

Co se řadí do akceptovatelných příjmů & výdajů pro většinu bank a jak je doložit?

PŘÍJMY

  • zaměstnání > potvrzení od zaměstnavatele, výpisy z účtu
  • OSVČ > daňová přiznání, doklad o zaplacení daně
  • vdovský, sirotčí, starobní a invalidní důchod, pěstounskou péči a rodičovský příspěvek > potvrzují orgány sociálního zabezpečení 
  • výsluhové příspěvky a renty > výměr a výpis z běžného účtu
  • výživné > rozsudek s nabytím právní moci, výpisy z běžného účtu
  • příjmy z nájmů > daňová přiznání nebo nájemní smlouvy 
  • diety řidičů z povolání (pouze v případě, že jsou zaměstnavatelem potvrzeny v potvrzení o výši příjmu)

Pokud žádáte o úvěr u své domovské banky, u které je váš účet veden a je Vám na něho poukazovaná mzda, příjem potvrzený na formuláři mít v takovém případě nemusíte. Doložíte pouze dávky a příjmy nad rámec, které chcete do bonity započíst.

VÝDAJE
​​​​​​​

Soupis Vašich závazků naleznete zde:  „Rodinné výdaje“ 
Všechny výdaje uvedené ve výše zmíněném formuláři zcela zásadně ovlivňují vaší bonitu. Proto doporučujeme tyto výdaje co nejvíce minimalizovat a pamatovat na to, že má banka přístup do bankovních i nebankovních úvěrových registrů, z kterých se dozví maximum informací o vaší platební morálce. Nepřiznání nebo neuvedení některých výdajů může tedy následně vést i k zamítnutí poskytnutí hypotečního úvěru.

Ilustrační obrázek


Zásadní změnou pro banky podle nového zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. je podmínka prověření úvěruschopnosti klienta. Banky přísněji posuzují žadatelovy příjmy. Pokud důkladně nevyhodnotí schopnost klienta splácet a úvěr klientovi poskytne, stává se smlouva neplatná. Svou námitku může klient uplatnit do tří let od uzavření smlouvy. V takovém případě je klient povinen vrátit poskytnutou jistinu úvěru v době přiměřené jeho možnostem.

Nepřiznání nebo
neuvedení některých
výdajů může následně
vést i k zamítnutí
poskytnutí hypotečního
úvěru.

Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek

Chcete se dozvědět o financování nemovitosti více?
Další kapitola e-booku Hypotéka aneb... Co Vám v bance neřeknou je tu pro Vás!
 

0návštěv za poslední měsíc